Google+
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 0.jpg

Regulamin

REGULAMIN GIER PAINTBALLOWYCH/POLA PAINTBALLOWEGO


1.  Z usług paintballowych korzystać mogą osoby pełnoletnie lub w wieku 15-18 lat, w tym przypadku należy posiadać ze sobą oświadczenie rodzicielskie zgodne ze wzorem w dalszej części artykułu.

2.  Z usług paintballowych korzystać mogą tylko osoby nie będące pod wpływem środków odurzających.

3. Udział w grze jest możliwy w sytuacji, gdy gracz wyposażony jest w odzież ochronną oraz sprzęt dostarczony przez organizatora.

4. Podczas gry panuje bezwzględny zakaz strzelania do innych graczy z małej odległości (min 3,5 metra)

5. Obowiązuje surowy zakaz strzelania do osób trzecich oraz zwierząt.

6. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji organizatora.

7. Gracz, który zostanie trafiony kulką, która zostawia ślad na ciele, zostaje wyeliminowany z gry.

8. Eliminacja gracza z gry następuje w wyniku:

- trafienia zostawiającego ślad na ciele

- dobrowolnej rezygnacji

- nieprzestrzegania regulaminu

9. Gracz wyeliminowany z gry zobligowany jest do podniesienia ręki, trzymając marker lufą do dołu, następnie udać się do punktu bezpiecznego, nie zdejmując przy tym żadnej części sprzętu otrzymanego przed grą.

10. Gra paintballowa rozgrywa się na oznaczonym terenie i nie wolno przemieszczać się poza nim.

11. Każdy gracz, przed grą podpisuje oświadczenie dostępne na miejscu oraz zapoznaje się z instrukcją obsługi sprzętu paintballowego.

12. Tylko osoba która wykupiła określony pakiet oraz podpisała oświadczenie ma możliwość udziału w grze.

13. Osoba lub grupa dokonujaca rezerwację telefonicznie lub mailowo na wskazany termin, zobowiazana jest do wpłacenia zadatku na poczet przyszłej gry. Zadatek w wysokości 200 zł należy wpłacić na wskazane konto organizatora nie później niż 3 dni przed wykonaniem usługi. Istnieje możliwość nieuiszczania zadatku w niektórych przypadkach po uzyskaniu zgody organizatora. W tytule przelewu należy podać Nazwisko oraz datę gry.

Dane konta do przelewu:
Leszczyński Marcin
79 1140 2004 0000 3002 7416 6046
 __________________________________________________________________________


OŚWIADCZENIE GRACZA

Oświadczam że:

1. Zapoznałem się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa użytkowania sprzętu paintballowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

2. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania sprzętu paintballowego.

3. Jestem świadomy, że firma 4PLAY Leszczyński Marcin jest jedynie użyczającym sprzęt paintballowy.

4. Firma 4PLAY Leszczyński Marcin nie może być pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby użytkujące dany sprzęt paintballowy.

5. Jestem świadomy ryzyka, wynikającego z użytkowania sprzętu paintballowego.

6. Sprzęt paintballowy, który otrzymałem jest w pełni sprawny, spełnia wymogi bezpieczeństwa i nie ma co do niego żadnych zastrzeżeń.

7. Poinformuję niezwłocznie użyczającego sprzęt o nieprawidłowym działaniu sprzętu.

8. Sprzęt zwrócony po grze będzie w stanie nie gorszym niż sprzed wypożyczenia.

9. Zostałem przeszkolony z zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu oraz zasad zachowania podczas gry paintballowej.

10. Nie jestem pod wpływem żadnych środków odurzających.

11. Jestem świadomy, że składając podpis akceptuję wszystkie wyżej wymienione punkty.

12. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z promocją firmy 4PLAY na podany nr.telefonu.

 

imie i nazwisko                                                                numer telefonu                                              data                                                podpis                                              

  __________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE PRAWNEGO OPIEKUNA/OPIEKUNÓW

My niżej podpisani rodzice/opiekunowie ...................................................................(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) wyrażamy zgodę, aby nasze dziecko/podopieczny wzięło udział w grze paintballowej organizowanej przez 4PLAY Leszczyński Marcin w dniu ...................

Oświadczamy, że znany jest nam regulamin oraz ryzyko związane z udziałem w grze paintballowej.

Oświadczamy, że w razie wypadku, gdzie ofiarą będzie nasze wyżej wymienione dziecko/podopieczny, nie będziemy wnosić żadnych roszczeń odszkodowawczych, prawnych i finansowych wobec organizatora gry, sprawcy wypadku lub innego uczestnika gry paintballowej

 

.................................................                                                                                               ...................................................

(czytelny podpis opiekunów)                                                                                                                        (data)